Sesiones de PyR | Sololearn: ¬°Aprende a programar GRATIS!

Sesiones de PyR

9th Nov 2018, 3:33 AM
Ronen Gil ◊®◊ē◊†◊ü ◊í◊ô◊ú ōĪŔąŔÜŔäŔÜ ō¨ŔäŔĄ ūüŹ≥ÔłŹ‚ÄćūüĆą‚ôĺūüáĻūüá©ūüáģūüáĪ
Ronen Gil ◊®◊ē◊†◊ü ◊í◊ô◊ú ōĪŔąŔÜŔäŔÜ ō¨ŔäŔĄ ūüŹ≥ÔłŹ‚ÄćūüĆą‚ôĺūüáĻūüá©ūüáģūüáĪ - avatar