سلام اقا یکی کمک کنه این PDO دیگه چیه تو php7 اومده؟ | Sololearn: Learn to code for FREE!
New course! Every coder should learn Generative AI!
Try a free lesson
- 1

سلام اقا یکی کمک کنه این PDO دیگه چیه تو php7 اومده؟

ناموسن کمک کنین sql تو xamppارور میده

20th Sep 2018, 12:16 PM
QProfessor
QProfessor - avatar
1 Answer
+ 1
یکی از باگ های خطرناکی که وجود داره sqli هست که هنگام کار کردن با پایگاه های دیتابیس، به خاطر عدم کد زدن ایمن بوحود میاد ولی pdo باعث شده که جلوی این باگ گرفته بشه یا حداقل تا این لحظه بایپس کردن اون یا دور زدن امنیت اون به صورت عمومی منتشر نشده در کل بهتره حتی روی ورژن ۵ php هم از pdo استفاده بشه
19th Apr 2019, 10:16 AM
Saeid
Saeid - avatar