+ 2

How to use xor operation in c++ ?

6th Apr 2017, 6:41 AM
dhanashree phalak
dhanashree phalak - avatar
2 ответов
6th Apr 2017, 7:18 AM
Maz
Maz - avatar
+ 2
^ 5^2 is 7
6th Apr 2017, 7:20 AM
SAMI Awad
SAMI Awad - avatar