Ú†Ű·ÙˆŰ± ŰŻŰ§ŰźÙ„ Ű§ÛŒÙ† ŰšŰ±Ù†Ű§Ù…Ù‡ html Ű±Ùˆ ŰšÙ‡ css لینک <link> ŰšŰŻÛŒÙ… چه لینکی Ú†Ű·ÙˆŰ± ÙŸÛŒŰŻŰ§ŰŽ Ú©Ù†ÛŒÙ…đŸ˜‚đŸ˜‚ | Sololearn: Learn to code for FREE!
Nouvelle formation ! Tous les codeurs devraient apprendre l'IA générative !
Essayez une leçon gratuite
+ 3

Ú†Ű·ÙˆŰ± ŰŻŰ§ŰźÙ„ Ű§ÛŒÙ† ŰšŰ±Ù†Ű§Ù…Ù‡ html Ű±Ùˆ ŰšÙ‡ css لینک <link> ŰšŰŻÛŒÙ… چه لینکی Ú†Ű·ÙˆŰ± ÙŸÛŒŰŻŰ§ŰŽ Ú©Ù†ÛŒÙ…đŸ˜‚đŸ˜‚

id telegram : @ONLI_TAK

6th Apr 2018, 4:14 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
6 RĂ©ponses
+ 1
Ù†ÛŒŰ§ŰČی Ù†ÛŒŰłŰȘ ŰšÛŒÙ† Ù‡Ű± ŰŻÙˆ ÙŰ§ÛŒÙ„ ۧ۱ŰȘۚۧ۷ Ù‡ŰłŰȘ ŰȘو Ù‚ŰłÙ…ŰȘ css ŰȘŰ§ÛŒÙŸ کن ÙˆŰ”Ù„ Ù…ÛŒŰŽÙ‡
6th Apr 2018, 7:28 AM
Мт99
Мт99 - avatar
+ 3
Ű§Ù‡Ű§ یŰčنی link Ù„Ű§ŰČم Ù†ÛŒŰłŰȘ
6th Apr 2018, 7:32 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
+ 2
Ű§ÛŒÙ†Ùˆ Ù…ÛŒŰŻÙˆÙ†Ù… ŰŻŰ§ŰźÙ„ Ű§ÛŒÙ† ŰšŰ±Ù†Ű§Ù…Ù‡ که ÙˆŰ§Ű±ŰŻ Ù…ÛŒŰŽÛŒ و Ù…ÛŒŰźÙˆŰ§ÛŒ html ŰšÙ†ÙˆÛŒŰłÛŒ ŰšŰ±Ű§ÛŒ ۧۯ۱۳ ŰšŰ§ÛŒŰŻ Ù…ŰłÛŒŰ± و Ű§ŰłÙ… ÙŰ§ÛŒÙ„ و ÙŰ±Ù…ŰȘŰŽ css ŰšŰČŰ§Ű±ÛŒ Ű§ÛŒÙ†ŰŹŰ§ Ù…ŰłÛŒŰ±ŰŽ Ú†Ű·ÙˆŰ± ÙŸÛŒŰŻŰ§ کنم که ŰšŰČŰ§Ű±Ù…
6th Apr 2018, 7:25 AM
Alireza Bashi
Alireza Bashi - avatar
0
ۚۧ ŰȘÚŻ link ŰȘو ۚ۟ێ head
6th Apr 2018, 7:17 AM
Мт99
Мт99 - avatar
0
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="name.css">
6th Apr 2018, 7:18 AM
Мт99
Мт99 - avatar
- 2
Ù„Ű·ÙŰ§ Ú©ŰŻ منو ŰšŰšÛŒÙ†ÛŒŰŻ https://www.sololearn.com/discuss/1196672/?ref=app
6th Apr 2018, 10:11 AM
đŸ‡źđŸ‡· M N