میخوام دو رشته از ورودی بگیرم، بعد در دستورات قرار بدم، و در ادامه ان دستورات را در فایل تکستی ذخیره کنم، کد ان چیست؟ | Sololearn: Learn to code for FREE!
New course! Every coder should learn Generative AI!
Try a free lesson
+ 1

میخوام دو رشته از ورودی بگیرم، بعد در دستورات قرار بدم، و در ادامه ان دستورات را در فایل تکستی ذخیره کنم، کد ان چیست؟

در زبان سی شارپ تحت ویندوز

12th Mar 2018, 11:45 AM
Sajad gh
Sajad gh - avatar
1 Answer
+ 3
English version: "I want to get two strings of input, then I put in the commands, and then I save the commands in the text file, what's the code?" "In C # under Windows"
12th Mar 2018, 1:09 PM
Warith Vatanaplachaigoon
Warith Vatanaplachaigoon - avatar