Fizz đżĐéđ▓đÁĐé | Sololearn: Learn to code for FREE!
0

Fizz đżĐéđ▓đÁĐé

n = int(input()) for x in range(1, n, 2): if x % 3 == 0 and x % 5 == 0: print("SoloLearn") elif x % 3 == 0: print("Solo") elif x % 5 == 0: print("Learn") else: print(x)

16th Nov 2021, 8:02 PM
ESPORTMAN
ESPORTMAN - avatar
2 Antworten
+ 2
Hello, ESPORTMAN ! Use continue function after prints. It's a clue, I'll don't tell more. Any doubt, ask me.
16th Nov 2021, 8:23 PM
CGO!
CGO! - avatar
0
đčĐâđ▒đ╗đŞđ║Đâđ╣ĐéđÁ Đéđżđ╗Đîđ║đż đ▓đżđ┐ĐÇđżĐüĐő, Đüđ▓ĐĆđĚđ░đŻđŻĐőđÁ Đü đ┐ĐÇđżđ│ĐÇđ░đ╝đ╝đŞĐÇđżđ▓đ░đŻđŞđÁđ╝. https://www.sololearn.com/discuss/1316935/?ref=app
16th Nov 2021, 8:16 PM
MATOVU CALEB
MATOVU CALEB - avatar