+4

این کد به چه دردی میخوره؟

#include <iostream> using namespace std; //Function declaration void printSomething(); int main() { printSomething(); return 0; } //Function definition void printSomething() { cout << "Hi there!"; } یکی لطف کنه دوضیح بده.برا چی دوبار یک فانکشن رو بیاریم؟ کاربردش چیه؟ در کجا؟ ممنون از دوستان.

c++

7/16/2017 2:45:36 PM

Mahdi Senobari

4 Answers

New Answer

+4

تابع دوبار اورده نشده، هنگام ایجاد یک تابع باید ابتدا تعریف شه و بعد تابع نوشته شه. در کل دو حالت داریم: ۱. وقتی تابع رو قراره بعد از تابع اصلی (main) بنویسید. در این صورت مثل الگوی بالا void function (int a); int main() { //some code return 0; } void function (int a) { //do something } ۲. وقتی قبل از تابع اصلی می‌نویسید. در این صورت به این شکل نوشته میشه void function (int a) { //do something } int main (){ //some code return 0; } البته شکل استاندارد ۱ هست.

+7

ممنون برنامه اول تابع اصلی رو اجرا میکنه؟

+2

بله