برنامه ایی که عدد بر مبنای ده را از کاربر بگیرد و بعد به مبنای ۲ تا ۱۶ هر کدام که کاربر خواست ببرد ؟ | SoloLearn: Learn to code for FREE!

+3

برنامه ایی که عدد بر مبنای ده را از کاربر بگیرد و بعد به مبنای ۲ تا ۱۶ هر کدام که کاربر خواست ببرد ؟

c++

1/20/2021 10:43:19 AM

‎زهرا درویشی‎

13 Answers

New Answer

+5

+5

You can translate your question to English online

+4

تو این قسمت بخش کامنتارو بخون https://www.sololearn.com/learn/4943/?ref=app

+3

منظورت چیه؟ 😅

+3

Yes i agree with what you said

+2

Write your Question in english language it will easy for community to solve your problems

+1

یک برنامه به زبان سی پلاس پلاس می خواهم که این کار را بکند

+1

Please install calculator based

+1

Good Luck

+1

سایت نیکنش آموزش های برنامه نویسی رایگان و بسیار خوبی داره حتما یه سر بهش بزن https://niknesh.ir

0

ارور ۴۰۴ می دهد

0

https://code.sololearn.com/cQUPSoQAj33p/?ref=app

0

#include<iostream> #include<bitset> using namespace std ; int main(){ int n ; cout<<"enter a numbr : \n"; cin>>n; cout<<"\n"; cout<<"In base8 "<<"n = "<<std::oct<<n<<"\n"; cout<<"In base16 "<<"n = "<<std::hex<<n<<"\n"; cout<<"In base2 "<<"n = "<<std::bitset <10>(n); return 0; }